YAH YAH YAH

現場に向かう、車内で


YAH YAH YAH  ♬


上がるね⤴️


別に‥下がってはないけど(笑)


100% →120%


ってな感じ(๑˃̵ᴗ˂̵)